Všeobecné obchodné podmienky firmy Lambda develop s.r.o.

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Sú platné pre Slovenskú republiku s cenníkom platným v dobe expedície.

 1. Objednávka

Objednávku možno vykonať písomnou formou na e-mailovú adresu obchod@benders.cz

Objednávka musí obsahovať:

 • typ výrobku, požadované množstvo a farbu
 • spôsob dopravy (vlastný alebo odvoz na určené miesto)
 • požadovaná dodacia lehota
 • miesto určenia
 • označenie kupujúceho (meno, adresa, popr. Firma, sídlo firmy, IČO, tel. Kontakt, e-mail)

Všetok sortiment dodávaný firmou Lambda develop s.r.o. je uvádzaný na stránkach www.benders.cz a v tlačených tlačivách. Výrobky distribuované firmou Lambda develop s.r.o. zodpovedajú príslušným DIN EN 490/491, tak ako DIN-plus.

 1. Dodacie lehoty a podmienky

Dodávka je splnená:

 • v prípade vlastného dovozu kupujúcim, naložením na prepravný prostriedok a podpísaním dodacieho listu
 • v prípade požiadavky dopravy na dohodnuté miesto dopravným prostriedkom dodávateľa, odovzdaním tovaru a podpísaním dodacieho listu

Vlastnícke právo k predávanému tovaru prechádza na kupujúci jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.

Ak dôjde zo strany odberateľa k zmene objednaného a pripraveného tovaru, alebo k úplnému zrušeniu objednávky, bude za každú novo zabalenú alebo pripravenú paletu účtovaná čiastka 120 Sk a tiež mu bude účtovaná doprava.

 1. Spôsob platenia
 • zmluvní partneri podľa platných zmlúv
 • nezmluvnej partneri – platba vopred

V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením celkovej ceny, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

 1. Ceny

Ceny sú určené cenníkom platným v dobe expedície. Cena skladanie hydraulickou rukou 120 Sk / 1 paleta (bez DPH) – cena palety je 260 Sk (bez DPH)

 1. Spôsob vrátenia paliet

Palety je možné spätne odpredať firme Lambda develop s.r.o. Palety však musí byť nepoškodený a schopný ďalšieho použitia. Tým sa rozumie, že všetky diely musia byť spojené klince, dosky nepoškodená. Ak palety vrátené zákazníkom budú poškodené tak, že neplní svoju funkciu, nie je firma Lambda develop s.r.o. povinná také palety prijať a odkúpiť. Palety sa vykupujú za 220 Kč / 1 paleta (bez DPH), predávajúci si však vyhradzuje právo výkupnú cenu meniť.

 1. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie

Na strešnú krytinu Benders poskytuje výrobca Benders Dachstein GmbH záruku v dĺžke 30 rokov. Na odkvapové systémy Galeco poskytuje výrobca Galeco Sp. z o.o. 30 rokov pri systéme Galeco steel a 15 rokov pri systémoch Galeco PVC.

Na uplatnenie reklamácie je nutná písomná forma reklamácie. V reklamácii musí byť uvedené číslo dodacieho listu (faktúry), miesto a dátum nákupu, dôvod reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym užívaním či skladovaním výrobku. V prípade dopravy tovaru odberateľom nesie riziko mechanického poškodenia dodávky odberateľ. V prípade poškodenia tovaru vinou dopravy dodávateľa je odberateľ povinný spísať reklamačný zápis v deň dodania tovaru, tento zápis bude podpísaný odberateľom i prepravcom. Chyby, ktoré sú zjavné hneď pri dodaní tovaru, je odberateľ povinný reklamovať ihneď u prepravcu a vyznačiť ich na potvrdenie o prevzatí dodávky (dodací list). Skryté chyby musia byť reklamované do troch dní po zistení chyby. Výrobky so zjavnou vadou nesmie byť inštalované.

 1. Odstúpenie od zmluvy, náhrada škody

V prípade zaplatenia tovaru pred dodávkou má predávajúci právo splniť dodávku v lehote do 15 dní po obdržaní platby. Ak pre neodstrániteľné prekážky nemôže predávajúci túto lehotu dodržať, má právo od zmluvy odstúpiť, o čom musí okamžite vyrozumieť odberateľov a tiež mu bezodkladne vrátiť zaplatenú čiastku. Predávajúci nezodpovedá za nesplnenie povinností v uzatvorenej kúpnej zmluve podľa „Dodacích a podmienok predaja“, ak sa tak stane z dôvodov nepredvídateľných alebo neodvratných okolností, ktorým nemohol predávajúci zabrániť.

 1. Všeobecné záverečné ustanovenia

Vo veciach neupravených týmito podmienkami sa vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Tieto podmienky sa v zmysle § 273 Obchodného zákonníka považujú za Všeobecné obchodné podmienky dodávok výrobkov dodávaných firmou Lambda develop s.r.o. ..

Otváracia doba

Pon – Pia
8:00 – 15:00

Sobota
Zatvorené

Nedeľa
Zatvorené

Nechajte nám odkaz

Nehanbite sa. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás!