SÚHLAS so spracovaním osobných údajov

Súhlasím s tým, aby spoločnosť LAMBDA Develop s.r.o., či ňou poverená tretia osoba, zasielala svoje obchodné a marketingové oznámenia týkajúce sa produktov a služieb v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb. v platnom znení.

Svojim súhlasom udeľujem, v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. v platnom znení, svoj súhlas so spracovaním poskytnutej emailovej adresy spoločnosti LAMBDA Develop sro, so sídlom Vrskmaň 79, 431 15, Vrskmaň s cieľom zaradiť do databázy a ďalšieho reklamného, ​​marketingového účelu tj. hlavne ponúkanie výrobkov, služieb a za účelom zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa platného zákona č. 480/2004 Zb., a to do odvolania.

Ak si prajete svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení odvolať, pošlite svoju žiadosť na e-mailovú adresu info@benders.cz

OCHRANA ÚDAJOV A POUŽÍVANIE COOKIES
Odoslaním objednávky z internetového formulára na poskytnutie služieb, potvrdzuje užívateľ, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že je v celom rozsahu akceptuje.

Poskytovateľ je správcemosobních údajov užívateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: „GDPR“). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne. GDPR.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Pri dopyte sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie (meno, priezvisko, telefón a emailová adresa). Účelemzpracování osobných údajov je vybavenie objednávky užívateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

Poskytovateľ ukladá osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

Užívateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

Užívateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutným požiadavkou pre:

a) pre uzatvorenie a plnenie zmluvy
b) zaslanie ponuky alebo cenovej kalkulácie
c) poskytnutie odpovedí na vznesenú otázku užívateľa

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vyššie spomínané akcie zo strany poskytovateľa plniť.

Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle č. 22 GDPR.

COOKIE

1. Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Budúci návšteva stránok tak môže byť jednoduchšie a produktívnejší. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadania webu bolo oveľa zložitejšie

2. Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii súbory cookies. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie

ené po rôzne dlhú dobu. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. Relačná čiže „session cookies“). To znamená, že existujú, len kým je webový prehliadač spustený, a po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. „Persistent cookies“). Tieto súbory cookies zostávajú vo webovom prehliadači a po jeho ukončení až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazanie užívateľom. Podľa týchto cookies možno identifikovať počítač používateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prezeranie internetu. V žiadnom prípade súbory cookies neovplyvní technické používanie Vášho počítača a neobsahujú vírusy.

4. Viac informácií o súboroch cookies nájdete tu: http://www.aboutcookies.org. Pre získanie informácií, ako spoločnosť Google a jej partneri využívajú súbory cookie v reklame, získate viac informácií tu: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/ a tu nájdete detailné informácie, ktoré typy súborov cookies spoločnosť Google a jej partneri využívajú: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/types/

ODMIETNUTIE SÚBOROV COOKIE
Používanie súborov cookie možno nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Používatelia, ktorí si ukladanie súborov cookie neprajú môžu pomocou nastavení webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie.

Prípadne môžu využiť nástroj tretích strán napr. Http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Záverečné ustanovenia
Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje užívateľ, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že je v celom rozsahu akceptuje.

Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach.

Kontaktné údaje Poskytovateľa vo veciach týkajúcich sa týchto podmienok: tel. +420 725 554 490, email: info@ldevelop.cz.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.